ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

โดยตารางนี้จะบอกถึงความสามารถของ Summon ธาตุ Fire ระดับตั้งแต่ 1 - 4 ดาว ในแต่ละตัวว่ามีค่า Stats มากน้อยขนาดไหนและสามารถทำการ Awaken ไปเป็น Summon ตัวไหน พร้อมภาพ Skill ของ Summon นั้นด้วย

ตารางช้อมูล Summoners ธาตุไฟ ระดับ 1-4 ดาว

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-3 ดาว

Angelmon และ Red Angelmon
Skill
- Special Ingredient (เพิ่มค่า Xp ให้พิเศษเมื่อเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบ Power up )
- Best Ingredient (เพิ่มค่า Xp ให้พิเศษอีก 50% เมื่อเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบ Power up)

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-3 ดาว

Low Elemental และ Lamor
Skill
- Sacred Water (โจมตีใส่ศัตรู และ ทำให้ติดสถานะลดความแรงในการโจมตี 20% เวลา 2 Turn)
- Crushing Rock (โจมตีติดต่อกัน 4 ครั้งแต่ละครั้งมีโอกาส 30% ทำให้ศัตรูติดสถานะลด Defense เวลา 2 Turn) 

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-3 ดาว

Elemental และ Bremis
Skill
- Fiery Claw (สร้างความเสียหายด้วย Critical Hit จำนวน 2 Turn)
- Element Explosion (สร้างความเสียหายด้วยการโจมตีธาตุ สร้างเสียหาตามจำนวน Hp ศัตรูยิ่ง Hp มากยิ่งเสียมาก)
- Deathblow ( Skill ติดตัวเพิ่มโอกาสติด Critical Damage 50%)

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-3 ดาว

Geruda และ Cahula
- Onslaught (โจมตีศัตรูด้วยความเร็วและมีโอกาส ติด Stun 24%)
- Fire Ball (ยิงลูกไฟใส่ศัตรู และทำให้ได้รับความเสียหายจากไฟอีก 3 Turns)
- Rapidity (เพิ่มพลังโจมตีและความเร็วให้กับฝ่ายเรา 2 Turns)

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-3 ดาว

Harpu และ Colleen
- Blackout kick (โจมตีเป็น Combo ใส่ศัตรู 2 ครั้ง แต่ครั้งมีโอกาส 50% ที่ศัตรูติดสถานะ ลดความแรงในการโจมตี)
- Deadly Dart (โจมตีศัตรูและ ฟื้นฟู Hp ให้ตนเอง 2 Turns)
- Fiery Dance ( ฟื้นฟู Hp ให้ตัวละครฝ่านเรา 20% และเพิ่มความแรงในการโจมตี 2 Turns )

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-3 ดาว

Hellhound และ Sieq
- Bite (โจมตีศัตรูและ ฟื้นฟู HP ให้เรา 30% ของ Damage ที่ทำได้)
- Double Attack (โจมตีศัตรูอย่างต่อเนื่อง)
- Begin Hunt (เพิ่มความแรงในการโจมตีและ โอกาสติด Critical ให้กับตัวละครฝ่ายเรา 3 Turns)

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-3 ดาว

Howl และ Lala
- Attack (โจมตีศัตรู และเพิ่ม Attack Bar 20%)
- Heal (ฟื้นฟู Hp ให้กับตัวละครฝ่ายเราที่เลือก และ และลบสถานะอัตรายต่างๆ ที่ฝ่ายเราติดออกได้)
- Dispel! Attack (ลบ 4 สถานะอันตรายที่ฝ่ายเราติดออกไปได้)

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-3 ดาว

imp และ Cogma
- Fiery Spear (โจมตีศัตรู และเพิ่มความเร็วในการโจมตี กับ Critical Hit)
- Heart Pierce (มีโอกาสตีติด Critical เพิ่มขึ้น 50% )
- Triple Attack (โจมตี 3 ครั้งต่อเนื้องมีโอกาส และลดอัดตราป้องกัน, Stun กับ Critical Hit)

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-3 ดาว

Pixie และ Tatu
- Spirit Ball (โจมตีด้วยพลัง Ball และมีโอกาส ติดสถานะ เปลี่ยน Land ศัตรู)
- Ignife (โจมตีด้วยไฟ และติดสถานะเผาไหม้ 3 turns)
- Incinerate (สร้าง Damager ขนาดใหญ่ และ สร้างความเสียหายต่อเนื้องอีก 50%)

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-3 ดาว

Warbear และ Ursha
- Thrash (โจมตีศัตรู และสร้างความเสียหายตามตามค่า Max Hp )
- Roar (โจมตีศัตรูทุกตัวความเสียหายตามตามค่า Max Hp และ ลดความแรงในการโจมตีของศัตรูอีก 2 turns)
- Counterblow (มีโอกาสสูงในการสวนกลับการโจมตีของศัตรู ระยะเวลา 3 Turns)

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-3 ดาว

Yeti และ Tantra
- Slash Hook (โจมตีศัตรู 2 ครั้งทุกครั้ง ศัตรูจะมีโอกาสติดสถานะลด ความเร็วในการโจมตี 1 Turns)
- Fire Burst (โจมตีศัตรูสร้างความเสียหายตามค่า Max HP และทำให้ติดสถานะลดความเร็วในการโจมตี 2 Turns)
- Ancestors' Blessing (สร้างโล่มีพลังป้องกัน 50% ของค่า MaxHP และฟื้นฟู Hp 15% ระยะเวลา 3 Turn )

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-3 ดาว

Amazon และ Ceres
- Accurate Shot (โจมตีโดยเพิ่มโอกาสติด Critical Hit 30%)
- Fire Arrow (ยิงธนู 2 ดอกโจมตีใส่ศัตรู และมีโอกาส 25% ติดสถานะสร้างความเสียหายต่อเนื้อง 3 Turns)
- Last Shot (โจมตีด้วยพลังไฟ เพิ่มโอกาสติด Critical Hit 70% )
- Leader Skill (เพิ่มความเร็วในการโจมตีให้ฝ่ายเราทุกตัว 13%)

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-3 ดาว

Bearman และ Kungen
- Uppercut (มีโอกาส 50% ทำให้ศัตรูหยุดการโจมตี 1 Turn)
- Strike (โจมตีทำให้ศัตรูหยุด และ สร้างความเสียหายตามค่า Max HP)
- Triple Uppercut (โจมตีใส่ศัตรู 3 ครั้ง มีโอกาสติด 15% ติด Stun 1 Turn)
- Leader Skill (เพิ่มพลังป้องกัน Fire ให้ฝ่ายเราทุกตัว 30%)

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-3 ดาว

Bounty Hunter และ Randy
- Bull's Eye (โจมตีด้วยยิงกระสุน แบบเจาะเกราะ โอกาสติด 20% ที่จะโจมตีโดยไม่สนค่า Defense ของศัตรู )
- Chain Fire (โจมตีใส่ศัตรูด้วยธนู 2 ดอก และมีโอกาศโจมตีอีกครั้ง 25%)
- Ready to Snipe (เพิ่มอัดตรา Critical Rate และ Defense ให้กับฝ่ายเราทุกตัว 3 Turns)

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-3 ดาว

Fairy และ Iselia
- Fire Hurricane (โจมตีศัตรูด้วยพายุไฟ มีโอกาส 20% ติด Stuns 1 Turn )
- Double Arrow (โจมตีศัตรู 2 ครั้ง และติด Stun)
- Arrow Attack (โจมตีด้วยการยิงธนูจำนวนมาก ใส่ศัตรูและมีโอกาส 20% ติดสถานะลดความเร็วในการโจมตีของศัตรูลง 20% )

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-3 ดาว

Golerm และ Kugo
- Impact (โจมตีใส่ศัตรูทำให้ติด stuns และมีโอกาส 25% ที่จะเพิ่มความแรงตามค่า Defense ของเรา)
- Lava Blow (โจมตีศัตรูทุกตัวจาก 1 เป้าหมาย มีโอกาสติดความเสียหายต่อเนื่อง 3 Turns ความแรงขึ้นอยู่กับค่า Defense)
- Barrier (ติดตัวช่วยลดความเสียหายจาก Damage 40% เมื่อมี HP น้อยกว่า 50%)

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-3 ดาว

Griffon และ Spectra
- Snatch (โจมตีใส่ศัตรูและเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับเรา)
- Special Assault (สร้างความเสียหายแก่ศัตรูความแรงเท่ากับ Max HP ของเรา 10%)
- Backlash (สร้างลมใส่ศัตรูมีโอกาส 50% ที่จะลดความแรงในการโจมตีของศัตรูลง 30 หน่วย และลดความเร็วในการโจมตีลง 2 Turns)

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-3 ดาว

Grim Reaper และ Sath
- Grim Scythe (เมื่อโจมตีใส่ศัตรูแล้วตายจะได้รับ Turn ในการเล่นเพิ่ม)
- Deadly Swing (สร้างความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมดถ้าศัตรูตัวไหน HP ตำกว่า 30% ถูกโจมตีแบบ Critical Hit)
- Living Hall (สร้างดินแดงนรกสร้างความเสียหายต่อเนื่อง และขัดขวางการฟื้นฟูศัตรู 3 Turns)
- Leader Skill (เพิ่มพลังโจมตีด้ายธาตุ Fire ให้ฝ่ายเราทุกตัว 30%)

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-3 ดาว

Harpy และ Lucasha
- Rat Hunt ( โจมตีใส่ศัตรู และมีโอกาส 50% ที่จะลดค่าป้องกันของศัตรูลง)
- Crow Hunt (โจมตีใส่ศัตรูหลายตัว)
- Wolf Hunt (โจมตีแบบสุ่ม 6 ครั้ง ใส่ศัตรู และลด Attack bar ของศัตรูลง 20%)
- Leader Skill (เพิ่มพลังโจมตีด้ายธาตุ Fire ให้ฝ่ายเราทุกตัว 30%)

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-3 ดาว

High Elemental และ Kahli
- Cross Attack (โจมตี และมีโอกาสสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่อง 3 Turns โอกาส ติด 20%)
- Tectonic Shift (ใช้การโจมตีที่รุนแรงใส่ศัตรู ความแรงไม่สนใจค่าป้องกันของศัตรู)
- God of fire (เพิ่มพลังโจมตี และความเร็วให้กับเรา 3 Turns)
- Leader Skill (เพิ่มอัตราโจมตีด้วย Critical ให้กับธาตุ  Fire ฝ่ายเราทุกตัว 23%)

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-3 ดาว

Inferno และ Tagaros
- Fire Smash (โจมตีศัตรูด้วย Critical Hit และช่วยเพิ่ม Attack Bar 20%)
- Hell Fire (โจมตีศัตรูทุกตัว และมีโอกาส 50% ติดสถานะลดอัดตราป้องกันศัตรูลง 2 Turns)
- Meteor (สร้างอุกกาบาตยักษ์ตกใส่ศัตรูสร้างความเสียหายต่อเนื่อง 3 Turns)
- Leader Skill (เพิ่มอัตราโจมตีด้วย Critical ให้กับธาตุ  Fire ฝ่ายเราทุกตัว 23%)

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-3 ดาว

Inugami และ Raoq
- Scratch (โจมตีใส่ศัตรู มีโอกาส 50% ที่ศัตรูจะติดสถานะลดค่าป้องกัน และ มีโอกส 30% จะเป็นการโจมตีแบบต่อเนื่อง)
- Team Up (เพิ่มความแรงในการโจมตีศัตรูให้กับทีมของเรา)
- Annihilate (เมื่อใช้โจมตีใส่ศัตรูแล้วศัตรูตาย จะได้รับ Turn เล่นเพิ่ม)

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-3 ดาว

Living Armor และ Iron
- Pulverize (โจมตีใส่ศัตรู โดยความแรงจะขึ้นอยู่กับค่า Defense ของเรา และมีโอกาส 15% ติด Stuns)
- Powerful Smash (โจมตีใส่ศัตรู โดยความแรงจะขึ้นอยู่กับค่า Defense ของเรา และมีโอกาส 75% ลด Defenseศัตรู 2 Turns )
- Lava Armor (ติดตัว ค่า Max HP ของเราจะเพิ่มขึ้นตามสักส่วนของค่า Defence ของเรา)

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-3 ดาว

Magical และ Cassandra
- Magic Arrow (โจมตีด้วยธนูเวทย์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นจากปกติ 15%)
- Wedge Arrow (ร่ายเวทย์ใส่ศัตรูทั้งหมดมีโอกาส 50%ที่จะลด ความเร็วในการโจมตีของศัตรูลง 2 Turns)
- Hell Flame Arrow (โจมตีใส่ศัตรู 2 ครั้ง มีโอกาส 35%ที่จะสร้างความเสียหายต่อเนื่องเป็นเวลา 3 Turns)
- Leader Skill (เพิ่มความแรงในการโจมตีให้กับธาตุ  Fire ฝ่ายเราทุกตัว 35%)

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-3 ดาว

Martial และ Mei
- Energy Punch (โจมตีศัตรู และมีโอกาส 25% ติด Stuns)
- Counterattack (เพิ่มค่า Critical Rate และ Counterattackes เวลา 2 Turns)
- Destructive Punch (โจมตีศัตรูด้วยความแรง และ ลดค่า Attack Bar)

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-3 ดาว

Mystic Witch และ Rabecca
- Crow Summoing (เรียกนกโจมตีศัตรุและมีโอกาส 50% ทีจะสร้างความเสียหายต่อเนื่อง 1 Turn)
- Jealousy (โจมตีศัตรูทุกตัวและ ศัตรูเป้าหมายจะโดน Damage เพิ่มอีก 30%)
- Spell of Removal (ลบสถานะอัตรายให้ฝ่ายเราทุกตัว และฟื้นฟู HP 10%)
- Leader Skill (เพิ่มความแม่นยำ 26% ให้ฝ่ายเรา ใน Arena)

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-3 ดาว

Salamander และ Krakdon
- Flame Shock (โจมตีศัตรูและมีโอกาส 50% ที่จะลดพลังโจมตี 2 Turns)
- Stomp (สร้าง Damage และทำให้ติด Stuns 1 Turns)
- Earthquake (โจมตีศัตรูทุกตัว และลดค่า Attack Bar 50%)

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-3 ดาว

Serpent และ Fao
- Somic Boom (โจมตีศัตรูและมีโอกาส 50% ที่จะลบสถานะที่มีประโยชน์ต่างของศัตรูออก)
- Fire Blast (โจมตีศัตรู 3 ครั้งและมีโอกาส 30% ลดค่า Attack Bar )
- Revenge (เพิ่มพลังโจมตี และ สะท้อน Damage ศัตรู 30%)
- Leader Skill (เพิ่ม Hp ให้ฝ่ายเราทุกตัว 21% เฉพาะใน Arena)

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-3 ดาว

Vagabond และ Kai'en
- Slash Rocks (โจมตีศัตรูความแรงจะเพิ่มขึ้นตามค่า MAX HP ของคุณ และมีโอกาส 40% ที่จะลดค่า Defense ของศัตรูลง)
- Slach Waves (โจมตีศัตรู 2 ครั้งและ มีโอกาส 30% ลดพลังโจมตีศัตรูลง 2 Turns)
- Cry of Challenge (กระตุ้นให้ศัตรูเข้ามาโจมตี โอกาสติด 70% และเพิ่มค่า Defense 3 Turns)
- Leader Skill (เพิ่ม Hp ให้ฝ่ายเราทุกตัว 18% เฉพาะใน Dungeons)

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-3 ดาว

Viking Geoffrey
- Throwing Axe (โจมตีใส่ศัตรูและมีโอกาส 30% ที่จะสร้างความเสียหายต่อเนื่อง 3 tuns)
- Crushing Armor (โจมตีศัตรู และลดค่าป้องกันศัตรูลง 2 Turns ความแรงจะเป็นไปตามค่า HP ที่เหลืออยู่)
- Marauder (พื้นพู HP 20% จากค่าความเสียหายของ Damage)
- Leader Skill (เพิ่ม Hp เพิ่มพลังโจมตี ฝ่ายเรา15%)

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 1-3 ดาว

Werewolf และ Garoche
- Merciless Claws (โจมตีศัตรูและห้ามไม่ให้ฟื้นฟู HP 1 Turns)
- Surprise Attack (โจมตีศัตรู 2 ครั้งและมีโอกาส 30% ติด Stun 1 Turn)
- Wild Recovery(ฟื้นฟู HP 10% ทุก turn ติดตัว)