Shock Launcher ป้อมปืนยิงจรวจ ตารางอัพเกรด และ Damage

Shock Launcher ป้อมปืนยิงจรวจ ตารางอัพเกรด และ Damage

Shock Launcher ป้อมปืนยิงจรวจ ตารางอัพเกรด และ Damage

เป็นตึกที่ใช้ในการป้องกันฐานทัพ สามารถสร้างได้สูงสุด อยู่ที่ 3 ป้อม อัพเกรดได้จนถึง Lv 9 ทำ Damage / ต่อวินาที ได้สูงสุด 42 โจมตีระยะยิงไกลไม่สามารถยิงในระยะใกล้มากได้ ติดสถานะ Stun สูงสุด 3 วินาที
 
ตารางการอัพเกรด Shock Launcher 
 
        วัตถุดิบใช้อัพเกรด    
Lv HP Damage Per Second Stun Time Wood Stone Iron Upgrade Time  Lv ตึก Required ใช้ปลด Lock อัพเกรด
1 7,000 20 1.4 วินาที 810,000 670,000 420,000 8 ขั่วโมง 17
2 7,700 22 1.6 วินาที 940,000 780,000 490,000 10 ขั่วโมง 17
3 8,470 24 1.8 วินาที 1,050,000 1,050,000 600,000 12 ขั่วโมง 18
4 9,300 26 2.0 วินาที 1,480,000 1,350,000 800,000 16 ขั่วโมง 18
5 10,200 29 2.2 วินาที 1,670,000 1,620,000 1,270,000 18 ขั่วโมง 19
6 11,300 32 2.4 วินาที 2,040,000 1,980,000 1,560,000 22 ขั่วโมง 19
7 12,400 35 2.6 วินาที 2,470,000 2,470,000 2,000,000 1วัน 6 ขั่วโมง 20
8 13,600 38 2.8 วินาที 2,880,000 2,880,000 2,000,000 1วัน 10 ขั่วโมง 20
9 15,000 42 3.0 วินาที 3,300,000 3,300,000 3,000,000 1วัน 16ขั่วโมง 20
                 

 

ตารางการปลด Lock เพิ่มจำนวน Rocket Launcher

จำนวนที่สร้างได้ Lv ตึก Headquarters ใช้ปลด Lock เพิ่มจำนวน
0 1
0 2
0 3
0 4
0 5
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
0 11
0 12
0 13
0 14
0 15
0 16
1 17
1 18
1 19
2 20
ขอบคุณข้อมูลจาก : http://boombeach.wikia.com